Bayraktar Yekta ERSOY | byersoyy@gmail.com | Trabzon